(Geo)informatiemanagement

MetaMeba verleent advies en ondersteuning bij de organisatie en inrichting van (geo)informatiediensten. Kern van deze ondersteuning is het ontsluiten van producten en diensten op basis van het toegankelijkheidsmodel van Backx. Meer informatie over dit model treft u hieronder aan.

toegankelijkheidsmodelConcentrisch schillenmodel van toegankelijkheidseisen

Elke zelfstandige organisatie en ieder product of dienst dat door een organisatie wordt aangeboden, moet toegankelijk worden gemaakt naar de omgeving waarbinnen de organisatie wil opereren of waarbinnen men het product/de dienst wil afzetten.

Dit toegankelijk maken gebeurt in drie opeenvolgende stappen die in het hiernaast afgebeelde model door de concentrische schillen zijn weergegeven (voor een vergroting klikt u op de afbeelding).
De eerste stap bestaat uit het attenderen van de omgeving (schil 'Bekend'). Volgende stap is het bereikbaar maken van de organisatie of het product/de dienst (schil 'Bereikbaar'). De derde en laatste stap is de daadwerkelijke samenwerking met de organisatie of de consumptie van het product/de dienst. Bij deze laatste stap wordt de afweging gemaakt of de organisatie of het product/de dienst voldoet aan de verwachting (schil 'Bruikbaar'). Voor een uitgebreide beschrijving van de ontwikkeling en toepassing van het model kunt u de scriptie "Gebouwgegevens redden levens" downloaden.

De bijdrage van MetaMeba binnen het domein van de (geo)informatiemanagement is divers. Onder andere gegevensbeheer, ontwikkeling en implementatie van kwaliteitsverbeteringsprojecten en accountmanagement behoren tot de werkzaamheden. Voor meer informatie klikt u op onderstaande voorbeelden.

Gemeentelijk samenwerkingsverband DataLand
Coördinatie van de infrastructuur van gebouwgegevens en ICT-middelen en de daarmee samenhangende werkzaamheden. Dit omvat onder andere coördinatie van gegevensinwinning bij aangesloten gemeenten, kwaliteitscontrole gegevensleveringen en de uitgifte ven gegevenssets aan afnemers, inventarisatie van nieuwe techniek, ontwikkeling en implementatie van kwaliteitstrajecten(Kwaliteitsmonitor Adressen en Gebouwen), docent kwaliteitsmanagement bij BAZN de bestuursacademie en het beheer, selectie en onderhandelingen met leveranciers van applicaties, systemen en andere ICT-componenten.

Geoloketten
Dit is een project van het programma Ruimte voor Geo-Informatie dat zich richt op onderzoek en ontwikkeling voor het ontsluiten van geo-informatie. Ontsluiting vindt plaats door een gezamenlijke keuze van open standaarden, niet van technologie. Binnen dit project wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid van geo-informatie. Het concetrisch schillenmodel van toegankelijkheidseisen vormt hiervoor het startpunt.

Bedrijvenplatform Geo-Infromatie (BGI)
Het BGI is een organisatie die de belangen van private partijen in de geo-informatiesector behartigt. Binnen de ontwikkelingen in beleid en de markt rondom toegankelijkheid (naast beschikbaarheid, standaardisatie en authentieke registraties) vormt het concentrisch schillenmodel een van de uitgangspunten.

Voor meer informatie kunt u natuurlijk contact opnemen.